Zadzwoń do nas

od 30 lat na rynku...

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Zakład Usług Pogrzebowych Kalla Damian Szumigaj z siedzibą w Piasecznie przy ul. Powstańców Warszawy 25 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: Imię, nazwisko, adres zamieszkania,  nr PESEL, numer dowodu tożsamości, adres e-mail. Dane te były pozyskane w celach handlowych.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Zakład Usług Pogrzebowych Kalla Damian Szumigaj z siedzibą w Piasecznie przy ul. Powstańców Warszawy 25 NIP 1231243134

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zakład Usług Pogrzebowych Kalla 05-500 Piaseczno ul. Powstańców Warszawy 25 lub email: admin.rodo@kalla.warszawa.pl

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu usług pogrzebowych

4. Firma udostępnia także dane konieczne do zrealizowania umowy pomiędzy wykonawcą umowy a zleceniodawcą. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. czynności mieści się w zakresie działalności gospodarczej z zakresu usług pogrzebowych, jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  zrealizowania umowy.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 a. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
f.  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Zakład Usług Pogrzebowych Kalla Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://datamakesales.pl/rodo-czyli-rewolucja-w-ochronie-danych-osobowych/

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: admin.rodo@kalla.warszawa.pl

Informujemy również, że

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Administrator Danych Osobowych